Profilbild Per Olsson Fridh
Per Olsson Fridh 28 september / 2023

Hybrida hot – kanske inte nytt, men högaktuellt

Hybrida hot framstår som alltmer integrerade i dagens konflikter och som en del av nutida säkerhetsutmaningar. För oss på FBA, som traditionellt arbetat med civila medel för att förebygga och lösa väpnade konflikter, innebär detta en ny dimension av vårt arbete. 

I januari i år besökte Moldaviens inrikesminister FBA med ett tydligt budskap och fråga: ”Mitt land är under attack från hybrida angrepp. Hur kan FBA stödja oss att hantera det och förebygga att det inte leder till en ohanterlig oro, spänning och slitningar?” 

Vi ringade in ett antal saker som krävdes; förmåga att läsa av och tolka händelser som kan handla om hybrid krigsföring, förmåga att bygga motståndskraft mot desinformation och missinformation, och förmåga hos offentliga institutioner att agera med transparens och ledarskap. Sammanfattningsvis, att bevara rättsstat och bibehållet folkligt förtroende för institutionerna. 

Under våren beslutade EU om en ny civil krishanteringsinsats till Moldavien för att ge stöd och rådgivning. I den ”Call for contributions” som gick ut till personalbidragande myndigheter fanns titlar och arbetsuppgifter som inte funnits med i tidigare insatser, exempelvis ”Head of Hybrid Threats and Cyber Security”. I Bryssel är alla överens om att denna sorts kompetenser kommer efterfrågas i större utsträckning och vara en självklar del av EU:s civila krishanteringsinsatser i framtiden.  

Moldavien är nämligen inte ensamt. Frågan om hybrida hot är inte heller ny. Kriget mellan Georgien och Ryssland 2008 är ett exempel på en konflikt som innehöll flera hybrida element. Georgien har upplevt hybrida hot och angrepp under lång tid, även ren hybridkrigföring under de militära angreppen från Ryssland, inklusive cyberattacker och politisk påverkan. Kriget i Ukraina har stora hybrida förtecken. Innan den fullskaliga invasionen i februari 2022 innefattade konflikten i östra Ukraina, särskilt i Donbass-regionen, en kombination av militära insatser, desinformation, cyberattacker, ekonomisk påverkan och stöd till väpnade grupper. Konflikten i Syrien har inkluderat en bred palett av aktörer och metoder. I såväl Sahel som i länderna i Centralafrika kan man se liknande mönster. Listan kan göras längre.  

Även Sverige har upplevt flera incidenter som har kopplats till hybridangrepp, inklusive kränkningar av svenskt luftrum, rykten om ubåtar och desinformation som syftar till destabilisering. Tidigare och nuvarande regering har tagit steg för att öka förmågan att hantera och motverka sådana hot. 

För FBA är det däremot relativt nytt att vi så tydligt efterfrågas och förväntas kunna bidra till internationella partners förmåga att hantera och motverka hybrida hot. Myndigheten har traditionellt arbetat och byggt sin expertis kring att med civila medel förebygga, hantera, och lösa väpnade konflikter. I portföljen ligger bland annat expertis om fredsmedling, försoning, avväpning och stöd till demokratisering av säkerhetssektorn och andra institutioner i strävan efter en hållbar fred. Under våren blev det tydligt att vi också behöver se hur vi kan använda vår kunskap och förmåga till att förebygga, hantera och lösa konflikter präglade av hybrida inslag. 

Hybrida hot är en blandning av olika militära, icke-militära, konventionella och okonventionella metoder som används för att hota säkerheten i ett område.

Hybrida hot – vad är det ens?  

Hybrid betyder blandart. Det är en form av säkerhetsutmaning som innefattar en blandning av olika militära, icke-militära, konventionella och okonventionella metoder som används för att underminera eller hota säkerheten och stabiliteten. Bakom utmaningen ligger en stat, en statsliknande aktör, eller dess ombud. Det kan handla om desinformation, ekonomisk påverkan, cyberattacker, stöd till väpnade grupper, politisk manipulation och andra asymmetriska taktiker. Målen kan sträcka sig från att påverka en annan stats besluts- och handlingsförmåga i en viss fråga, till att långsiktigt undergräva värderingar och rådande styrelseskick. 

Hybrida hot syftar ofta till att skapa osäkerhet och förnekelse, vilket innebär att det kan vara svårt att fastställa vem som är ansvarig eller vad exakt som pågår. Detta kan försvåra internationell respons och konfliktförebyggande åtgärder. Att göra det svårt för den angripna att veta exakt vad enskilda händelser är och betyder utgör en bärande strategi inom hybrida hot och angrepp.  

Begreppet hybrida hot är komplext har blivit alltmer relevant i en tid när traditionella och icke-traditionella säkerhetshot är sammanflätade. 

FBA:s mervärde inom arbetet mot hybrida hot 

Det råder numera inget tvivel att även civila aktörer inom konfliktförebyggande och fredsbyggande måste lära sig förstå hybrida hot, hybrida angrepp och hybridkrigföring som koncept. Både hur det påverkar ens befintliga arbete och hur en själv kan förebygga eller hantera det. 

På FBA är detta ett utvecklingsarbete som nu har inletts och som involverar flera olika delar av myndigheten. När det kommer till förebyggande arbete mot hybrida hot i konfliktkontexter ser jag att FBA kan bidra med flera olika typer av mervärde genom:  

 • Utbildning
  • FBA erbjuder idag utbildning för personal som arbetar med konfliktförebyggande, fredsbyggande och fredsbevarande insatser. Genom att exempelvis utveckla lärandemoduler om hybrida hot och hur man förebygger dem, kan FBA bidra till att öka medvetenheten och förmågan att hantera sådana hot inom ramen av redan etablerad verksamhet.
 • Forskning och analys
  • FBA bedriver och stödjer idag forskning och analys inom internationell fred och säkerhet. Genom att inkludera hybrida hot och deras påverkan på konflikter i detta arbete kan FBA bidra till att utveckla effektiva strategier för förebyggande arbete.
 • Nätverk och partnerskap
  • FBA samarbetar i partnerskap med en rad internationella organisationer, myndigheter och aktörer inom våra nuvarande arbetsområden. Genom att bredda våra nätverk kan FBA bidra till lärande, sprida praxis och samordna insatser för att förebygga hybrida hot.
 • Förtroendebyggande
  • Många av våra konfliktförebyggande och fredsbyggande ansatser handlar om att bygga förtroende – mellan stat och medborgare, mellan människor och mellan stater. Hybridangrepp handlar inte sällan om att just erodera tillit och förtroende. Vi kan använda och anpassa våra ansatser till att också tillsammans med våra partners i konfliktdrabbade miljöer stärka motståndskraften mot hybrida hot.
 • Lokalt samarbete
  • FBA arbetar ofta nära nationella och lokala aktörer i konfliktområden. Genom att utbildning, rådgivning och kapacitetshöjande insatser kan FBA bidra till att öka motståndskraften mot hybrida hot på lokal nivå. Vi kan också ge råd och processtöd till utformning av strategier för att förebygga hybrida hot i konfliktkontexter.

FBA:s arbete kännetecknas av att vi bidrar till utveckling av såväl policy som praktik och kortar ned avståndet däremellan. Vi kan också agera på både global, regional, nationell och lokal nivå och anpassa metoder efter målgruppens behov. Erfarenheter från andra arbetsområden går att överföra till arbetet med hybrida hot. Vårt utvecklingsarbete med miljö- och klimatrelaterade säkerhetsrisker kan utgöra ett bra exempel för vårt kommande arbete.  

FBA kan tillsammans med våra samarbetspartners bidra till att öka förmågan och motståndskraften mot hybrida hot, minska risken för konflikter och öka chanserna för hållbar fred.  

För att fler människor som lever i konflikt idag ska kunna leva i fred och frihet i framtiden.  

av Per Olsson Fridh
Profilbild Per Olsson Fridh

Skrivet av Per Olsson Fridh

Fler inlägg av Per Olsson Fridh

FBA och Nato – konfliktförebyggande, krishantering och säkerhetssamarbete

22 mars, 2024

Den svenska flaggan är nu hissad som nummer 32 utanför Natos högkvarter i Bryssel. Sverige är efter 30 år inom Natos partnerskap för fred nu fullvärdig medlem i Nato. Inte bara en militärallians Nato är en mellanstatlig organisation, en säkerhetspolitisk allians med militär kapacitet. Av de 32 medlemmarna finns våra sen tidigare mest likasinnade länder […]

Förändring i styrningen av FBA för 2024 

5 januari, 2024

2023 har passerat som ett av de våldsammaste och konfliktdrabbade åren på mycket länge. Inte bara den fruktansvärda utvecklingen I Israel och Palestina och det fortsatta ryska invasionskriget i Ukraina, utan det har också varit en förödande utveckling i Sudan, i Sahelområdet, Östra DRK. Väpnad konflikt har fortsatt på Afrikas horn, i Mocambique, i Syrien […]

Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter

10 december, 2023

Under förra året dog det dubbelt så många i väpnade konflikter än året dessförinnan. När Uppsala Universitet snart ska sammanställa årets dödsiffror kommer de att behöva inkludera det exceptionellt stora antalet offer i Israel och Palestina, utöver de många andra pågående väpnade konflikterna runt om i världen. Återigen blir det tydligt att det främst är […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]