Profilbild Per Olsson Fridh
Per Olsson Fridh 5 januari / 2024

Förändring i styrningen av FBA för 2024 

2023 har passerat som ett av de våldsammaste och konfliktdrabbade åren på mycket länge. Inte bara den fruktansvärda utvecklingen I Israel och Palestina och det fortsatta ryska invasionskriget i Ukraina, utan det har också varit en förödande utveckling i Sudan, i Sahelområdet, Östra DRK. Väpnad konflikt har fortsatt på Afrikas horn, i Mocambique, i Syrien och i Myanmar. Frusna eller stillastående konflikter som i Ngorno-Karabach och Kosovo har blossat upp och våldsamheter i Afghanistan, Colombia fortsätter. 

Samtidigt som de globala maktrelationerna och den geopolitiska situationen har gjort det svårare för världssamfundet att agera på ett effektivt sätt i de flesta av de ovanstående exemplen så finns det också tecken på att världen kan komma samman. Ett antal positiva beslut eller överenskommelser har fattats under 2023 som kan få bäring på fred och säkerhet, men det återstår att se om de får effekt. Det är som bekant i slutändan handling som räknas om världen ska klara av att vända den mycket destruktiva trenden med ökat antal, längre och mer utdragna väpnade konflikter.  

Att gå från väpnad konflikt till en hållbar fred kräver mycket, av både parterna i en konflikt och av omvärlden. Säkerhetsgarantier, politiska rättigheter, försoning och stöd till utveckling och reformer är ofta väldigt svåra förändringsprocesser som kräver tålamod, uthållighet samt politiska och ekonomiska investeringar. FBA är Sveriges expertmyndighet för fred, säkerhet och utveckling. Vårt uppdrag om att förebygga, hantera och lösa väpnade konflikter handlar just om att möjliggöra en sådan förändring.  

Vårt uppdrag enligt instruktion ligger fast och vår roll i konfliktförebyggande och fredsbyggande är mer relevant än någonsin givet omvärldens utveckling. Inför 2023 fick myndigheten en något lägre ekonomisk tilldelning än tidigare och har under förra året gjort en anpassning och en omorganisation för att kunna fortsätta utveckla verksamheten i en ny ekonomisk situation. Ett historiskt stort uppdrag riktat mot Ukraina beslutades och påbörjades. Under 2023 stod det klart att FBAs uppdrag var större än den ekonomiska tilldelningen. Med bakgrund i detta och i andra prioriteringar har regeringen inför 2024 beslutat om ytterligare förändringar av verksamheten (ej uttömmande och utan inbördes ordning): 

 • Ytterligare resultatfokus på landnivå i verksamheten  
 • Uppdrag att stödja regeringskansliet (utrikesdepartementet) med policyförslag och initiativ inom Nato och stödja genomförandet av åtaganden som kommande Nato-medlem 
 • Redovisa hur vi kan bidra till säkerhetshöjande verksamhet inom hybrida hot 
 • Redovisa hur vi arbetat med säkerheten för utlandsstationerad och resande personal 
 • Utveckla kvalitativa och kvantitativa indikatorer för verksamheten och visa på hur utredningar och policynära forskning omhändertas    
 • Redovisa möjligheter och alternativ till effektivisering av verksamhet och organisation
 • FBAs stipendium för res 1325 om kvinnor, fred och säkerhet till minne av Zaida Catàlan ska utvärderas under 2024. Fortsatt tilldelning kan ske till stipendiater från Afghanistan och DR Kongo. Palestina borttaget från listan och Ukraina är tillagt
 • Verksamheten med kvinnliga medlingsnätverket upphör  
 • Sveriges strategi för utvecklingssamarbete i Mali upphör att gälla, vilket betyder att FBA ska avveckla sitt bilaterala arbete i Mali under 2024
 • Även myndighetens bilaterala arbete i Myanmar ska avvecklas under 2024
 • Besked även om att FBAs bilaterala uppdrag i Liberia ska upphöra senast 31 dec 2025
 • Myndighetens arbete i Palestina är fortsatt pausat enligt tidigare besked från regeringen
 • Ingen ny bidragstilldelning till svenskt civilsamhälle inom fred och säkerhet ska ske från FBA. Delar av bidraget ska flyttas till annan myndighet enligt besked, andra delar av bidraget upphör helt att finnas

Till detta ska nämnas att några större tematiska biståndsstrategier som historiskt har styrt mycket av FBAs verksamhet löper ut och nya strategier förväntas beslutas under första delen av 2024. Som exempel kan nämnas nuvarande strategin för hållbar fred och strategin för civil krishantering. Detta kommer med stor sannolikhet påverka inriktning och prioriteringar i myndighetens verksamhet beroende på hur stora förändringar som blir i relation till nuvarande strategiuppdrag.  

Förändringar i styrningen av myndigheten tas emot med lyhördhet, nyfikenhet och självklart med integritet. Under inledningen av 2024 kommer vi att omhänderta, tolka och operationalisera för att sedan genomföra både nya och fortsatt gällande uppdrag i enlighet med regeringens prioriteringar. Vår ambition är att göra det på ett sätt som blir relevant och effektivt i den omvärld vi verkar i. Vi ska göra det på ett sätt som skapar mervärde och förstärker det samlade svenska bidraget till internationell fred, säkerhet och utveckling.  

Med hopp och ambition om ett fredligare 2024! 

av Per Olsson Fridh
Profilbild Per Olsson Fridh

Skrivet av Per Olsson Fridh

Fler inlägg av Per Olsson Fridh

FBA och Nato – konfliktförebyggande, krishantering och säkerhetssamarbete

22 mars, 2024

Den svenska flaggan är nu hissad som nummer 32 utanför Natos högkvarter i Bryssel. Sverige är efter 30 år inom Natos partnerskap för fred nu fullvärdig medlem i Nato. Inte bara en militärallians Nato är en mellanstatlig organisation, en säkerhetspolitisk allians med militär kapacitet. Av de 32 medlemmarna finns våra sen tidigare mest likasinnade länder […]

Fred, säkerhet och mänskliga rättigheter

10 december, 2023

Under förra året dog det dubbelt så många i väpnade konflikter än året dessförinnan. När Uppsala Universitet snart ska sammanställa årets dödsiffror kommer de att behöva inkludera det exceptionellt stora antalet offer i Israel och Palestina, utöver de många andra pågående väpnade konflikterna runt om i världen. Återigen blir det tydligt att det främst är […]

A Call for Reconciliation: Seventy-Five Years After Folke Bernadotte

13 oktober, 2023

Seventy-five years ago, Folke Bernadotte was appointed as the first UN peacemaker in the then Arab-Israeli war. A war, a conflict, that has never seen a long-term political solution. The brutal and ruthless events of recent days can never be accepted. It must cease immediately. But now it is also about our ability to see […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg
https://fba-bloggen.se/wp-content/uploads/2024/04/PAZ-Cabo-Delgado-Shutterstock-800x600.jpg
Profilbild Klara Grenhagen
Klara Grenhagen 4 april / 2024

Moçambique – extremism och våldets svårlösta ekvation

Våldet eskalerar i norra Moçambique. Under årets två första månader skördades nästan lika många dödsoffer som under hela fjolåret. Halshuggningar, brända byar, långa följen av flyende människor och svarta IS-flaggor som vajar i övertagna områden. Efter sju år av våldsamma attacker fortsätter ett komplext konfliktsystem att veckla ut sig, med konsekvenser för hela regionen. Vi […]