Profilbild Per Olsson Fridh
Per Olsson Fridh 3 februari / 2023

Hur formas framtidens fredsbygge?

Statsbyggande – att bidra till starkare institutioner, myndigheter, processer och hållbar utveckling i konfliktdrabbade länder – har länge varit en huvudingrediens i storskaliga fredsprojekt. Mycket tyder på att statsbyggandet som vi känner det kan ha spelat ut sin roll och gått in i en ny era, något som diskuteras i en forskningsrapport av Mark Sedra. FBA:s generaldirektör Per Olsson Fridh reflekterar kring vad det betyder för fredsfrämjande aktörer som FBA.

Under 20 år har storskaliga fredsprojekt med internationellt drivet statsbyggande varit centralt i arbetet med att skapa långsiktig fred, säkerhet och utveckling. Konfliktdrabbade länder skulle få en skjuts in i en demokratisk framtid genom att internationella samfundet bidrog till att bygga effektiva, transparenta och motståndskraftiga institutioner och myndigheter. Statsbyggande som verktyg har dock inte lyckats leverera den storskaliga freden, friheten och demokratin.

Utmaningarna som det internationella samfundet står inför idag beskrivs ibland som den perfekta stormen.

Världen möter allt komplexare former av våldsam och väpnad konflikt, ihållande socioekonomisk ojämlikhet med klimatkrisens konsekvenser som härjar urskillningslöst och teknologi som skapar nya konfliktytor.

[Vi ser] en förskjutning i det internationella stödet till mer småskaliga, pragmatiska och lösningsorienterade förhållningssätt när det kommer till statens förmågor.

Mot den bakgrunden ställs nu frågor kring hur det internationella samfundet svarar upp och formar det framtida globala fredsbyggandet.

Forskare som praktiker, menar att termen statsbyggande – inom ramen för internationellt fredsbyggande – inte längre bär samma relevans eller kan möta de globala utmaningar som världen möter. Staten, institutioner och processer fortsätter vara avgörande för att skapa samhällelig motståndskraft och utvecklingsutrymme, men ansatsen ”statebuilding” som präglat flera årtionden av internationellt fredsbyggande ifrågasätts som tillvägagångsätt.

Genom FBA:s verksamhet ser myndigheten också att det finns det finns en förskjutning i det internationella stödet till mer småskaliga, pragmatiska och lösningsorienterade förhållningssätt när det kommer till statens förmågor.

Som ett led i att orientera myndigheten i nya globala förutsättningar inom fredsbyggandet använder FBA sin kunskapsorganisation med egna experter, praktiker och forskare knutna till myndigheten.

Mark Sedra – del av FBA:s forskningsnätverk – har skrivit rapporten ”The Demise of the Western State-building Project” som analyserar och problematiserar internationella samfundets fokus på konceptet statsbyggande. Hans slutsats är att världen befinner sig i en era av post-statebuildning, dock utan att det internationella samfundet landat i vad det betyder, eller vad som ska ersätta det storskaliga statsbyggandet.

Rapporten ger inte uttömmande svar, men belyser aspekter och lärdomar från statsbyggande processer i Irak, Afghanistan, Bosnien och Kosovo, och ger således perspektiv till den diskussion och debatt som råder kring det storskaliga statsbyggandets roll i att uppnå en varaktig fred. Bland perspektiven finns resonemang som pekar på:

  • Att storskaliga och kostsamma projekt inte är en förutsättning för framgång
  • Att utveckling och förändring inte kan byggas utifrån utan behöver vara drivet inifrån
  • Att de nationella och lokala sammanhangen inte kan ignoreras
  • Att målkonflikter kring värderingar och verklighet behöver hanteras.

Arbetet med säkerhet, fred och utveckling speglar de utmaningar och möjligheter som världen står inför. FBA fortsätter att utforska, diskutera och artikulera lärdomar från myndighetens verksamhet, som i sin tur kan ha bäring på lärande och policy.

av Per Olsson Fridh
Profilbild Per Olsson Fridh

Skrivet av Per Olsson Fridh

Fler inlägg av Per Olsson Fridh

Hybrida hot – kanske inte nytt, men högaktuellt

28 september, 2023

Hybrida hot framstår som alltmer integrerade i dagens konflikter och som en del av nutida säkerhetsutmaningar. För oss på FBA, som traditionellt arbetat med civila medel för att förebygga och lösa väpnade konflikter, innebär detta en ny dimension av vårt arbete.  I januari i år besökte Moldaviens inrikesminister FBA med ett tydligt budskap och fråga: […]

Bistånd och handel – ekonomiska intressen och konflikt

28 augusti, 2023

Regeringen har aviserat en reformagenda för biståndet som ska presenteras under början av hösten 2023. En politisk prioritering som förväntas få genomslag i reformagendan är viljan att förstärka sambanden mellan bistånd och handel för att främja utveckling. Biståndet kan bara utgöra en del, ofta dessutom en begränsad sådan, för att möjliggöra ekonomisk utveckling och ge […]

Fler inlägg

Senaste inläggen

Alla inlägg